Cover image for Bà Chúa Chè : lịch sữ tiẻ̂u thuyé̂t
Title:
Bà Chúa Chè : lịch sữ tiẻ̂u thuyé̂t
Author:
Nguyẽ̂n, Triệu Luật.
Personal Author:
Publication Information:
Houston, TX : Xuân thu, [1986?]
Physical Description:
195 pages ; 20 cm
General Note:
"Chương trình quó̂c văn lởp 7."

First published in 1938.
Language:
Vietnamese
Format :
Book