Cover image for Leabhraichean an t-Seann Tiomnaidh agus an Tiomnaidh Nuaidh : air an tarruing o na ceud chanainibh chum gaelic albannaich.
Leabhraichean an t-Seann Tiomnaidh agus an Tiomnaidh Nuaidh : air an tarruing o na ceud chanainibh chum gaelic albannaich.
Title:
Leabhraichean an t-Seann Tiomnaidh agus an Tiomnaidh Nuaidh : air an tarruing o na ceud chanainibh chum gaelic albannaich.
Author:
National Bible Society of Scotland.
Uniform Title:
Bible. Gaelic. 1872.
Publication Information:
London : Printed for the National Bible Society of Scotland, 1872.
Physical Description:
852 pages, 278 pages ; 23 cm
General Note:
New Testament has separate title page: Tiomnadh Nuadh ar tighearn agus ar slanuighir iosa criosd.
Language:
Gaelic (Scots)
Added Corporate Author:
Added Title:
Tiomnadh Nuadh ar tighearn agus ar slanuighir iosa criosd.
Format :
Book